HMS og Ytre miljø politikk

Vakumentreprenøren ønsker å være en seriøs og foretrukken leverandøren innen våre fagområder. Vi skal ha et trygt arbeidsmiljø som ivaretar våre ansattes helse og det ytre miljø, og som sikrer kvalitet på utført arbeid.

Vi skal overvåke våre prosesser, behandle våre avvik, godkjenne og eventuelt rettlede våre underleverandører, og vi forplikter oss til å etterleve aktuelle lovbestemte krav og andre krav som vi pålegger.

Vi forplikter oss til å etterleve og kontinuerlig forbedre våre interne prosedyrer og retningslinjer i det daglige. Disse skal rette seg etter gjeldene lover og regelverk, og aldri være svakere enn disse.

Dette ønsker vi å oppnå gjennom følgende:

Ha en ledelse som:

  • Prioriterer arbeidsmiljø og kvalitetsarbeid, og som har overordnet ansvar for at politikken og målene for kvalitet, HMS og Ytre miljø blir etablert, forstått og kommunisert
  • Sørger for at et hensiktsmessig styringssystem blir etablert og etterlevd, og stiller nødvendige ressurser til disposisjon
  • Involverer medarbeidere og leverandører for å sikre forståelse og engasjement for etterlevelse av styringssystemet
  • Fokuserer på å redusere risikoer og øke muligheter


Ha medarbeidere som:

  • Kjenner, forstår og identifiserer seg med politikk og målsettingert
  • Tar ansvar for egen sikkerhet
  • Tar ansvar for å tilfredsstille kundens krav og forventninger
  • Tar ansvar for kvalitet på eget arbeid, registrerer og følger opp forbedringsmuligheter


Vårt styringssystem skal ivareta kravene i ISO 9001 og ISO 14001 .

Frei 06/02-19